کارت خرید

نمایندگی نامحدود

 • Reseller-1

  • نا محدود فضا
  • نا محدود پهنای باند
  • اختصاصی dns
  • whm-cpanel کنترل پنل
  • 30 اکانت قابل میزبانی
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ftp
  • نا محدود اکانت ایمیل
 • Reseller-2

  • نا محدود فضا
  • نا محدود پهنای باند
  • اختصاصی dns
  • whm-cpanel کنترل پنل
  • 50 اکانت قابل میزبانی
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ftp
  • نا محدود اکانت ایمیل
 • Reseller-3

  • نا محدود فضا
  • نا محدود پهنای باند
  • اختصاصی dns
  • whm-cpanel کنترل پنل
  • نامحدود اکانت قابل میزبانی
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ftp
  • نا محدود اکانت ایمیل
 • Reseller-4

  • نا محدود فضا
  • نا محدود پهنای باند
  • اختصاصی dns
  • whm-cpanel کنترل پنل
  • 150 اکانت قابل میزبانی
  • نمایندگی قابل ایجاد 20
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ftp
  • نا محدود اکانت ایمیل