میزبانی دانلود

dl-1
 • 3 گیگابایت فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نا محدود
 • ندارد دیتابیس
 • امکان استفاده از رپید لیچ
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • Addon Domain انتخابی
 • سیستم عامل CloudLinux
dl-2
 • 10 گیگابایت فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نا محدود
 • ندارد دیتابیس
 • امکان استفاده از رپید لیچ
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • Addon Domain انتخابی
 • سیستم عامل CloudLinux
dl-3
 • 20 گیگابایت فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نا محدود
 • ندارد دیتابیس
 • امکان استفاده از رپید لیچ
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • Addon Domain انتخابی
 • سیستم عامل CloudLinux
dl-4
 • 30 گیگابایت فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نا محدود
 • ندارد دیتابیس
 • امکان استفاده از رپید لیچ
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • Addon Domain انتخابی
 • سیستم عامل CloudLinux
dl-5
 • 40 گیگابایت فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نا محدود
 • ندارد دیتابیس
 • امکان استفاده از رپید لیچ
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • Addon Domain انتخابی
 • سیستم عامل CloudLinux