نمایندگی نامحدود

Reseller-1
 • نا محدود فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • اختصاصی dns
 • whm-cpanel کنترل پنل
 • 30 اکانت قابل میزبانی
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ftp
 • نا محدود اکانت ایمیل
Reseller-2
 • نا محدود فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • اختصاصی dns
 • whm-cpanel کنترل پنل
 • 50 اکانت قابل میزبانی
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ftp
 • نا محدود اکانت ایمیل
Reseller-3
 • نا محدود فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • اختصاصی dns
 • whm-cpanel کنترل پنل
 • نامحدود اکانت قابل میزبانی
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ftp
 • نا محدود اکانت ایمیل
Reseller-4
 • نا محدود فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • اختصاصی dns
 • whm-cpanel کنترل پنل
 • 150 اکانت قابل میزبانی
 • نمایندگی قابل ایجاد 20
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ftp
 • نا محدود اکانت ایمیل