Viewing articles tagged 'آموزش استفاده از ایمیل اختصاصی در cPanel'

 آموزش استفاده از ایمیل اختصاصی در cPanel

برای ورود به وب میل به انتهای آدرس سایت خود 2095: را اضافه کنید. به طور مثال:...