Viewing articles tagged 'مطالب مربوط به ایمیل در سی پنل'

 Email forwarding در cPanel

این گزینه زمانیکه فردی چندین آدرس ایمیل داشته باشد و بخواهد تنها یک ایمیل را چک کند، کاربرد...