Viewing articles tagged 'پشتیبان گیری در سی پنل'

 آموزش تصویری گرفتن بکاب در سی پنل

جهت ایجاد فایل پشتیبان کامل که شامل فایلها و بانکهای اطلاعاتی است در هر لحظه میتوانید پس از...